Zutsuu - Hardcore 333 EP (2011) [WAV]

Zutsuu - Hardcore 333 EP (2011) [WAV]
Web/Vinyl
Information: 

http://kovaydin.net/v3/?page_id=25
1. Zutsuu - Nimeämätön
2. Zutsuu - HardKoreTekNomad
3. ázwb VS Zutsuu - Insane Inhuman Willpower
4. azmulx - mton (Zutsuu Remix)
5. ázwb VS Zutsuu - Shenhua
6. ázwb VS Zutsuu - Insane Inhuman Willpower (AM/PM Programme Cutoff)